ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11”

Spread the love

ด้วย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเบญจมิตร กําหนดจัดการประชุม วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11” ประจําปีการศึกษา 2563 ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่วิถีปกติใหม่” (Disrupted World in Transition to The New Normal) ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจได้นําเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะโดยผ่านเวทีนําเสนอผลงานวิชาการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการให้กับบุคคลทั่วไป

ในการนี้ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งครอบคลุมทั้งสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ http://www.southeast.ac.th/benjamitvichakarn/ หรือสามารถสแกน QR Code ที่แนบมานี้เพื่อเข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและบริการ วิชาการ โทรศัพท์ 02-744-7356-65 ต่อ 186-187 หรือทางอีเมล์ benjamitvichakarnasbc.Southeast.ac.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.