ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Spread the love
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          ด้วย สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ เป็นวารสารตีพิมพ์ (ISSN: 2773-9090) และวารสารฉบับออนไลน์ (ISSN: 2773-9104) ซึ่งวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพจาก TCI

          ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/ 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย