ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Spread the love
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาและตอบโจทย์การทท้าทายของสังคมที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ได้

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่ วช. กำหนดสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://research.mfu.ac.th/  พร้อมทั้งนำส่งใบสมัครฯ มายังส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยจะประกาศผลพิจารณาในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทาง http://research.mfu.ac.th/ 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย