ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Spread the love
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการใช้ชื่อว่า “วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัย โดยกำหนดออกวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) ซึ่งได้เผยแพร่ต่อเนื่องมาถึงปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน แล้วนั้น

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับออนไลน์ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/SciAndTechSkru/ และจัดทำฟอร์มที่ทางวารสารกำหนดไว้

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย