ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาผู้จัดการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่

Spread the love
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาผู้จัดการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่

          ตามที่ พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มาตรา 44 กำหนดให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหน้าที่ฯ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. ภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวนี้ หนึ่งในเป้าหมายที่ สกสว. ให้ความสำคัญ คือ การเสริมสร้างให้หน่วยงานในระบบ ววน. มีระบบ และบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เขมแข็ง สามารถส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่ครอบคลุมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้พื้นฐาน และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในระบบ ววน. ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manage) ด้านชุมชนและพื้นที่ ขึ้น

          ในการนี้ สกสว. จึงขอเปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เพื่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการดังกล่าว โดยลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeWjSoQTtRqNdwZxYnkPjyCn3xAbaoJtGe_0GbDWmOwegSFg/viewform ภายในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย