ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Spread the love

                                   ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd International Conference on Creative Technology ในหัวข้อ “Multidisciplinary for Sustainable Education and Energy” ในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel จังหวัดชุมพร เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย และส่งบทความได้ที่เว็บ http://utkcretech.rmutk.ac.th/  หรือสอบถามได้ที่นางสาวเกตุวดี อุเทน หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 1177 หรือทางอีเมล์ rdi@rmutk.ac.th อนึ่งผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมโดยถือไม่เป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.