ขอประชาสัมพันธ์แผนฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

Spread the love

ขอประชาสัมพันธ์แผนฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

ด้วยสำนักงานพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินการโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินโครงการ การพัฒนาศักภาพหน่วยตรวจสอบรับรองของอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับสถาบันอุดมศึกษาโดยการพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบและรับรองของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ และได้รับการรับรองตามมาตราฐานสากล เป็นการสนัสนนุนพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาา โดยได้ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาให้บุคลากรให้มีความรู้ในด้าระบบคุณภพตามมาตราฐาน ISO/IEC 17025:2017จำนวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร 

สำนักฯ จึงขอเชิญชวนบุคลากรขอมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบและรับรอง หากท่านใดที่สนใจโปรดแจ้งความประสงค์โดยส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมไปยัง นายปัญญา คำพยา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ อีเมล ppd_blpd@dss.go.th หรือโทรสาร 02-201-7461 หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-7439 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อสำนักฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลและแจ้งรายละเอียดเข้าฝึกอบรมให้ท่านทราบต่อไปภายหลัง

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.