ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)

Spread the love
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)

        ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) โดยส่งบทความออนไลน์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://research.crru.ac.th/conference

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย