ขอประชาสัมพันธ์ “งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Spread the love
ขอประชาสัมพันธ์ “งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564  เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลงานวิจัย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในรั้งนี้ จึงได้ดำเนินการนำเสนอบทความในรูปแบบการประชุมวิชาการออนไลน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคลากร ภายในหน่วยงาน เพื่อส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.csc.ku.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย