ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Spread the love

                              ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทํา “วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการ การวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม และงานวิจัยเชิงพื้นที่ ในโอกาสนี้คณะฯ ขอมอบวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ฉบับ มายังหน่วยงาน ของท่าน เพื่อเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป พร้อมนี้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนแก่ผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยผู้ประสงค์ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยสามารถส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยทางอีเมล์ j.techandinno.uru.ac.th เพื่อคณะฯ จะได้ดําเนินการต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรศัพท์   : 0 5541 6629

โทรสาร     : 0 5541 6629 ต่อ 17

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย