ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิม และแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI และขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Spread the love
ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิม และแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI และขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        ด้วยวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกองการจัดการวารสารวิจัยฯ ขอยกเลิกการส่งบทความวิจัยจากเดิม ( http://irdmcru.mcru.ac.th/journal )  ของการส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นช่องทางใหม่และให้ได้มาตรฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI ในระบบ ThaiJo

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยกองการจัดการวารสารในฐานะเป็นเจ้าของและคณะผู้จัดทำวารสารวิจัยฯ ดังกล่าว จึงขอเปลี่ยนแปลงการส่งบทความจากช่องทางระบบเดิมเป็นระบบฐานข้อมูลของ TCI (ThaiJo) ดังนี้  ( https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj/ )  โดยเริ่มดำเนินการเปลี่ยนช่องการส่งบทความของวารสารวิจัยฯ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน – ธันวาคม 2563) เป็นต้นไป

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย