ขอเขิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการนำเสนอผลงานในการปะชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๗

Spread the love

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยศาสต์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสัง คม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ -๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒    กำหนดจัดพิธีในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาสศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น

คณะกรรมการดำเนิงานจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๗ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม  ในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. และร่วมฟัง การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการสาขา ต่างๆ ระหว่งวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ -๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนี้รายละเอียดตามสูจิบัตรที่ http://www.annualconference.ku.ac.th

โดยขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ เผ่ยแพร่ และสนับสนุนให้นักวิจัย ข้าราชการและผู้ที่สนใจในหน่วงานของท่านเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานและการอภิปรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากท่านประสงค์เข้าร่วมการประชุมโดยชำระค่าลงทะเบียน ท่านจะได้กระเป๋าใส่เอกสาร ปากกา พร้อม พร้อมเครื่องดื่มในบริเวณงาน ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ หรือลงทะเบียนหน้างาน และผู้เข้าร่วมประชุมซึ้งเป็นข้าราชการ พนักงานวิสาหกิจ สามารถเข้าประชุมได้โยไม่ถือวันลา และสิทะิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการจัดการงานระหว่างประเทศ(ฉบับที่ ๓) พศ.๒๕๕๕ และตามระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอัตราค่ลงทะเบียน คนละ ๑,๐๐๐ บาท และนิสิต นักศึกษาทุกสถาบันซึ้มิใช้ผู้นำเสนอผลงาน(แสดงบัตรประจำตัว) คนละ ๕๐๐ บาท

 

 

 

 

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.