ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาวิชาการนานชาติ”International Conference on Distance Learning:Research and lnnovation for a Digital Society “

Spread the love

ในโอกาสสถาปานามหาวิทยาลัยครบรอบ ๔๐ ปี มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับ การสัมนาวิชาการนานชาติ”International Conference on Distance Learning:Research and lnnovation for a Digital Society “ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ แบบเปิดและทางไกลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ SDG4  ทั้งนี้มีการจัดให้เสนอบทความวิชาการ โดยแบ่ง 4   หัวข้อ ได้แก่  Ternds Anaalysis in Distance Learning, Disruptine Innovationg,subject-specific research in Disstance Learning และ Lifelong Skills Development for a Distance Learning LIfelong Skills Development for aDigital Society

มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช  ขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ผู้สนใจศึกษาข้อมูเพิ่มเติมได้ที่ http://stouconference.stou.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.