ขอเชิญขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติวิทยาศาสตร์ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชขียงราย ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพและความปลอดภัยผู้สูงอายุ ไทยแลนด์”

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยพยาบาลบรามราชชนนี พะเยา และคระ สาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดประชุมชาการะดับชาติวิทยาศาสตร์ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชขียงราย ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพและความปลอดภัยผู้สูงอายุ ไทยแลนด์” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาสาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2  ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมเวียงอินทรื อำเภอเชียงราย จังหัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุวิชการระดับชาติ ดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สามารถได้ที่ https://hs.crru.ac.th/elderlycrru/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.