ขอเชิญจัดส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ( iEECON2020 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Spread the love

                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินการหลัก ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Electrical Engineering Congress ( iEECON ) ครั้งที่ 8 ในวันที่ 4 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างๆ โดยบทความที่ได้รับการตอบรับและนำเสนอจะสามารถตีพิมพ์ลงในฐานข้อมูล IEEE Xplore

                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ iEECON2020 และผู้สนใจทั่วไปส่งบทความวิจัยทางด้านที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ www.ieecon.org/ieecon2020/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร. คมกฤษณ์ ชูเรือง

รศ.ดร. สนั่น ศรีสุข

โทรศัพท์     : 082 745 8912

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย