ขอเชิญชมนิทรรศการหน่วยงานเครือข่ายและนิทรรศการผลงานเด่น โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Spread the love
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชมนิทรรศการหน่วยงานเครือข่ายและนิทรรศการผลงานเด่น

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมนิทรรศการหน่วยงานเครือข่ายและนิทรรศการผลงานเด่น โดยท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://rgj-rriconference.nrct.go.th/exibition/index.php/boots/choose และชมผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ได้ที่เว็บไซต์ https://rgj-rri-conference.nrct.go.th/exibition/index.php/e_poster ของบัณฑิตที่ได้รับทุนภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2564 (The 2021 National RGJ and RRI Conferences) ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 18.30 น.

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย