ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์”

Spread the love
ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์”

เรียน นักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์”

           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในฐานะเจ้าภาพจัดงานราชภัฏวิจัยขอเชิญชวนท่านส่งบทความทางวิชาการโดยมีการแบ่งผลงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โดยมีกำหนดการดังนี้
1. ปิดรับบทความวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
2. นำเสนอบทความ 17-18 สิงหาคม 2563

โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
http://runirac2020.chandra.ac.th/
https://www.facebook.com/runirac2020/

รายละเอียดระบบรับส่ง-บทความ/ค่าธรรมเนียม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.