ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรรม เรื่อง”มาตรฐานการวิจัย”

Spread the love

ด้วยสำงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง”มาตรฐานการวิจัย” ระหว่างวันที 7-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม พุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 ปี มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่่อสร้าง ความเข้าใจเพื่อเพิ่มความรู้ด้านมาตราฐานทางจริยธรรมในการเผ่ยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ และเรียนรู้ประสบการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาทั้งประเทศ รวมทั้งสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัย ตลอดจนบรูณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องกรวิจัยต่างๆให้เข็มแข็งยังยืนต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ยกเว้นค่าในการเดินทางไปราชการเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัดเมืได้รับอุนญาตจาผู้บังคับบัญชา

สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือผ่านอีเมล์:wanwipa_pk@hotmail.com  ตั้งแต่บัดจนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.