วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการรำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 “Global Goals, Local Action: Looking Back and Moving Forward 2024” ขึ้นในวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
  • เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174 หรือ http://www.conference.grad.ssru.ac.th ทั้งนี้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและ ค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย