ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with Hight Impact

Spread the love

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with Hight Impact

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องก่อนการมีผลบังคับใช้ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีกำหนดจัดงานนิทรรศการมหกรรม TRIUP Act Fair 2022 ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง และสร้างความตระหนักในคุณค่าของผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นต้นแบบของผลงานซึ่งสร้างผลกระทบสูง ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและสื่อให้เห็นความสำคัญ และลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง (Deep Technology) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ที่จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่มุ่งเป้าสู่การใช้ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาสำคัญ หรือการพัฒนาประเทศตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวด และเอกสารการสมัครได้ที่ https://forms.tsri.or.th/PMs-award-for-research-utilization-with-high-impact/?fbclid=IwAR2TxSSv2vY8Yz4qpiXEXCME3QGM0onM98YaAWU_src85Ung4vomSNl3css

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (หมายเหตุ : โล่รางวัลและประกาศนียบัตรอยู่ในระหว่างกระบวนการเสนอขอถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี)

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย