ขอเชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

Spread the love

                            สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการจัดกรณีศึกษาให้กับอาจารย์ของสถาบัน เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันไปสู่การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นหลักเพื่อดำเนินการเผยแพร่กรณีศึกษาที่อาจารย์ของสถาบันจัดทำขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศและต่างประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวนประมาณ 150 คน

                         สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาตามวัน เวลา สถาที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ข้าราชการเข้าร่วมนำเสนอกรณีศึกษาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าเดินทางค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง โดยสามารถลงทะเบียน ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs๒๐๒๐ ภายในวันที่ 24  เมษายน 2563

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.