ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ”วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” เลขรหัสประจำวารสาร (ISSN) ๒๖๕๑-๒๐๗๖ โดยวัตประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หหนังสือและบทความทั่วไป กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่๑ มกราคม- มิถุนายน และฉบับบที่ ๒ กรกฏาคม- ธันวาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาของท่านส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่วารสารในวารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.cpru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.