ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10)

Spread the love

                            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีกำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) 10st  International Science, Engineering and Energy Conference 2019 ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และ ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้สอดรับกับนโยบายพัฒนาประเทศสู่การเจริญเติบโตเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC และเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จัก สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้จะได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ นอกจากนั้น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็นโอกาสให้ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ที่มาประชุมได้ในโอกาศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้  โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความสบับสมบูรณ์ได้ที่ http://i-seec2019.rmuti.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์          : 042 772 285

โทรสาร            : 042 772 158

ผู้ประสานงาน  : นายเมธา ทัศคร 089 477 8934

                           นายพิชัย อยู่เปล่า 089 7112301

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.