ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12

Spread the love

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและและวิจัยได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20-2 มีนาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม  ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม คระจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา บุครลากรสายสนับสนุน ผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาการการทั้ภายในและภายนอกมหาิทยาลัย และภาคเกชนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยแพราสูสาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย จากการแลกเปลี่ยนความรุ้ประสบการณ์ด้านวิจัยด้วย และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่พึ่งพาสังคมอย่างยืน และเป็นความคิด อย่างสร้างสรรคืเพื่อนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอเชืญชวนคราจารย์ นักวิจัย / นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านราวมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม พร้อมลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และดูรายละเอียดได้ที่http://research.swu.ac.th/

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.