ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Spread the love
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

          มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดพิมพ์วารสาร Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งกำหนดการออกวารสารจำนวน 2 เล่ม/ปี (เดือนมกราคม – มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) จึงขอเชิญชวนท่านและผู้สนใจ ร่วมส่งบทความทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร เล่มที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทางออนไลน์ พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://rjsh.rsu.ac.th/  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต  โทรศัพท์ 0-2791-5690

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย