ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล

Spread the love

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล ISSN 1905 – 6265 ซึ่งเป็นวารสารที่กำลังพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐาน TCI

วารสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  • บทความวิชาการ
  • บทความวิจัย

กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)
  • ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

สาขาที่เปิดรับ

  • ศิลปวัฒนธรรม
    • (ดนตรี ประวัติศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะทั่วไป มนุษยศาสตร์ ศาสนศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
  • แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://so07.tci-thaijo.org/index.php/acj/index

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร โทร. 088-7235944

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย