ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร Journal of Environmental Management and Energy System

Spread the love

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสาร Journal of Environmental Management and Energy System (JEMES) ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการเผยแพร่เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

บทความที่เปิดรับ

 • บทความวิจัย (Research Article)
 • บทความวิชาการ (Academic Article)
 • บทความปริทัศน์ (Review Article)

สาขาที่เปิดรับ

 • Resource quality, quantity and sustainability
 • Economics of environmental management
 • Planning and management of travel and tourism
 • Transport and fate of pollutants in the environment
 • Spill prevention and management
 • Remediation of contaminated sites
 • Process modification for pollution prevention
 • Improved energy efficiency
 • Etc.

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว สามารถส่งต้นฉบับผ่านระบบออนไลน์ และติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://journal.envi.psu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 089- 851 5046 (ผศ.ดร.มนัสวัณฐ์ แสงศักดา ภัทรธำรง)
โทร. 074-282-328
Email. manasawan.s@psu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย