ขอเชิญชวนส่งบทความ และวารสารเพื่อขอรับการตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Spread the love

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ.2564-พ.ศ.2567 ในการนี้ จึงขอส่งเล่มวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2564) ให้แก่หน่วยงานของท่านจำนวน 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ซึ่งท่านสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์วารสารดังกล่าวได้ในระบบออนไลน์ ThaiJO ที่ Website: https://www.tcithaijo.org/index.php/vujournal/index

ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาในสังกัดของท่านส่งบทความวิจัยและวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารและส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO ได้ตามเว็บไซต์ด้านบน หรือส่งมาที่ Email: suchada_sni@vu.ac.th

สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
โทรศัพท์. 0-4400-9711 ต่อ 233
โทรสาร. 0-4400-9712

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย