ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่องานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC 2022

Spread the love

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่องานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC 2022

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่สนับสนุน นักวิชาการจากมหาลัย องค์กรวิจัย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยส่งบทคัดย่อ งานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมการประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conferences IRC 2022 จัดโดย Sri Lanka Technological Campus (SLTC) Research University ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 โดย IRC 2022 จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งจัดนิทรรศการ สัมมนาและจัดประชุมในหัวข้อ (theme) ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทราบ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้

ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่องานวิจัยพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://easychair.org/conferences/?conf=irc2022 และลงทะเบียนได้ที่ https://irc2022.sltc.ac.lk/  หมายเลขโทรศัพท์ +94-0702054495, +94-070197 4334 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองการต่างประเทศ
โทร. 0-2610-5397 (นิชาดา)
โทรสาร. 0-2610-5397

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย