ขอเชิญชวนส่งบุคลากรร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

Spread the love

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมพีลูส ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมพีลูส ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 (ววน.) และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาและตอบโจทย์การท้าทายของสังคมที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
  และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ได้ที่เว็บไซต์ https://uniserv.kru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอให้ท่านส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร
 • สัญชาติไทย
 • ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
 • ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย(จากแหล่งทุนภายนอกต้นสังกัด)
 • ไม่มีตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า
 • ไม่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
 • รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 มาแล้ว
 • กรณีอื่นๆที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯ และ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี

* ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด (ตามแบบฟอร์มในใบสมัครหน้าที่ 5/5) และหากได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 มาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โทร. 034-534-030, 034-534-060 ต่อ 211
โทรสาร. 034-534-030
เว็บไซต์. https://uniserv.kru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย