วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2567


ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2567

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต มีกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรในโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program)ประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2567 ดังนี้

  1. หลักสูตรการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Pathways to Net Zero GHG Emissions: NZE) อบรมวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ข้อกำหนด และแนวทางการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามแนวทางการรับรอง Net Zero ของ อบก. และสามารถนำความรู้นี้ไปเตรียมความพร้อมในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสอดรับกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของประเทศ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.career4future.com/nze
  2. หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executives: CMX) รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ข้อกำหนดและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.career4future.com/cmx
  3. หลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Technology: ABT) อบรมระว่าง วันที่ 18-19 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ มุ่งเน้นแบตเตอรี่สังกะสีไอออน และแบตเตอรี่โซเดียมไอออน) ศักยภาพในการพัฒนาและการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงฝึกปฏิบัติการประกอบแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่แบบ Pouch Cell ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Career4Future.com/abt
  4. หลักสูตรเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight Technology and Integration Design for Next Generation Vehicles: LWV) รุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำหนักเบาและวัสดุน้ำหนักเบา ที่มีการบูรณาการในการออกแบบและผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานพาหนะและชิ้นส่วนในการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.career4future.com/lwv
  5. หลักสูตรระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles Drive System: EVD) รุ่นที่ 6 อบรมระหว่าง วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนในยานยนต์ไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี ความต้องการด้านเทคนิค การออกแบบระบบขับเคลื่อน ที่เหมาะสมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภท และการวิเคราะห์ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Career4Future.com/evd
  6. หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell Installation and Maintenance: SC) รุ่นที่ 6 อบรมระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์คกรุงเทพ และศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (พพ.) เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และสามารถให้บริการหรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Career4Future.com/sci

ในการนี้ ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบุคลากรของท่านได้จากเว็บไซต์ www.Career4future.com

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81895 (คุณบรรยงก์) และ ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ)
โทรสาร. 0 2644 8110

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย