ขอเชิญชวนส่งผลงานคุณภาพในหัวข้อ “การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เข้าร่วมประกวดในโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 8 (Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day; 8th CRU QA DAY)

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 8 (Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day; 8th CRU QA DAY) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ผลงานบริการวิชาการ ให้กับนักศึกษาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และเครือข่ายภายนอก

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่ shorturl.at/ehjMZ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานคุณภาพเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ตามใบสมัคร และแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ขอให้ส่งใบสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้ที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือ E-mail: as.cru@chandra.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 08-7050-5828 นางสาวศิวิภา คำลอย
โทร 09-0969-4041 นายนัตพงษ์ อนงค์เวช
E-mail as.cru@chandra.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย