ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13

Spread the love

ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13
หัวข้อ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG
“Research and Innovation for BCG Development”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” “Research and Innovation for BCG Development” ในรูปแบบผสม (Hybrid Conference) นำเสนอ ณ สถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และนำเสนอออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สู่สาธารณชน นอกจากนี้เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย นำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2022 ผู้ที่ได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบ ของต้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แผนกวิจัยและพัฒนา
โทร. 087-7781901 (จักรินทร์)
E-mail. rad.sr.rmuti@hotmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย