ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ “นอร์ทเทริ์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561

Spread the love

มหาวิทยาลัยนอร์เทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเวสเทริน์ ได้จัดการประชุมครงการประชุมวิชาการ “นอร์ทเทริ์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 “บรูณาการงานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทริน์ จังหวัดตาก  เพื่อบริหารจัดการและบรูณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและสร้างสรรค์นำไปสู่ ประโยชน์รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  อีกทั้งบทความที่ผ่านการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชานั้น และจะได้รับการได้รับการการตีพิมพ์ลงในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานชาติ “นอร์ทเทริ์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 “บรูณาการงานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกิจไทยด้วยนวัตกรรม” และตีพิมพ์ลงในวารสารในวารสารวิชาการนอร์เทริน์(Jounal of Northetn Index: TCl  ต่อไป

จิงขอเรียนเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน ซึงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมและส่บทความได้ ตั้งแต่บัดนี้นถึง 31 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.northern.ac.th/n2018/?p=3326

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.