วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 18th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology (ISBB2022)

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 18th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology (ISBB2022)

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ Chinese Society for Microbiology, Heilongjiang Province Society of Microbiology, Heilongjiang Province Society of Bionic และ Harbin Institute of Technology (HIT), P.R. China เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 18th International Symposium of Biocontrol and Biotechnology (ISBB2022)”

วันเวลา/สถานที่ในการจัดงานประชุม

  • ในวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เวลา 08.30 – 16.00 น.

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าทางงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์
  • เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านงานวิจัยระหว่างนักวิจัยไทยกับนักวิจัยต่างประเทศ
  • เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและรูปแบบการจัดส่งผลงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://161.246.157.42/web/ISBB/index.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ
The 18th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology (ISBB2022)
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Email: isbbcontact@kmitl.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย