ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 (Mahidol Sustainable Development Conference 2022)

Spread the love

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
(Mahidol Sustainable Development Conference 2022)

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 (Mahidol Sustainability Week 2022) ในระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย

  • กิจกรรมนิทรรศการ
  • กิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับความยั่งยืน
  • การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

ซึ่งเป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น

ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “Net Zero Emission”
แบ่งกลุ่มหัวข้อผลงานเป็น 4 ด้าน คือ

  • สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  • สุขภาพที่ยั่งยื
  • เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและธุรกิจเพื่อสังคม
  • สังคมที่ยั่งยืน

กำหนดการการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 (Mahidol Sustainable Development Conference 2022)

  • ลงทะเบียนและส่งผลงาน บัดนี้ –  15 พฤษภาคม 2565
  • พิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการ มิถุนายน-กรกฎาคม 2565
  • นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ 25 สิงหาคม 2565

สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานที่ Google form https://forms.gle/jQxJxTR4BJF8QTDG6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์. 02-441-4400 ต่อ 1120-1125
อีเมล. mu.sustainweek@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย