ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 “Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight”

Spread the love

 

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18
“Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight”

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 “Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight” ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2565 รูปแบบ Hybrid Onsite & Online ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการฯดังกล่าวฯ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน อนึ่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการ และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้ว

ระยะเวลาการจัดงานประชุม

  • ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Ora/Poster Presentation ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ และการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัย สถาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์. 0 5596 8641
E-mail. nrc@nu.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย