ขอเชิญชวนเข้ารับเลือกเพื่อรับ”รางวัลนักวิจัยดีเด่นเพื่อใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.:IAD Award)ครั้งที่๙ ประจำปี ๒๕๖๒”

Spread the love

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สพสว.) ได้จัดให้มี”รางวัลนักวิจัยดีเด่นเพื่อใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.:IAD Award)ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562″ขึ้นเพื่อเพื่อส่งเสริมและสนัสนุนให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตวืในงานวิจัย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ฯ และหลักการสากล 3Rs และเพื่อเชิดชุูเกียตินักวิจัยที่ยึดถือต่อปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณดำเนินการต่อสัตว์อย่างเคร่งครัด มีผลงานจาการใช้สัตว์ ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พศ.2558  ทั้งนี้ นักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียติบัตร และโล่สำหรับคณะกรรมการกำกับดุแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตรืของสถานที่ดำเนินการ(คกส.) และเกียติบัตรสำหรับผู้บริหารต้นสังกัดและผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการของผู้ได้รับรางวัล

จึงขอเชิญชวนให้นักวิจัยที่ใช้สตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ในหน่วงงานของท่าน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “รางวัลนักวิจัยดีเด่นเพื่อใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.:IAD Award)ครั้งที่ ๙ประจำปี 2562” โดยจัดทำเอกสารตามรายการในแบบฟร์อม สพสว. AID ๒ รวม ๙ รายการ รายการละ ๑๒ ชุด  พร้อมบันทึกการสมัครดังกล่าวลงแผ่น CD และส่งเอกสารทางไปรณีย์ลงทะเบียน ไปที่ สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคาร วช. ๕ เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหโยธิน จตุจักร กทม ๑๐๙๐๐ ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งที่สามารถ Dowload เอกสารการสมัครได้ที่ www.labanimals.net

ตัวอย่าง หนังสือนำส่งเอกสาร ผู้สมัครรับราวัลดีเด่นที่ใช้ในสัตว์เพื่องานเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.:IAD Award)ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562″

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.