ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานการประชุมการระดับชาติ ครั้งที่ ๔

Spread the love

ด้วยมหาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลงกรณ์ น พระบรมราชุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มีกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ: สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น. ณ หอประชุมราชนครินทร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม

จึงขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักววิจัย นักศึกษา และบุคคลากรที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิจัย ตามวันเวลา สถานที่

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.