ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภััฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development)

Spread the love

ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภััฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
(The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ IEEE SMC THAILAND CHAPTER สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development) ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน ของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/mcru_nc/index.html

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 032-720536-9 ต่อ 1079-1084
โทรสาร. 032-720548, 032-720551
E-mail. mcru.conference@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย