ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Ummah (ICU 2022)

Spread the love

ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
International Conference on Ummah (ICU 2022)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Ummah (ICU 2022) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Strengthening Humanity Values in Ummah Civilization of Digital Era”

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ

วันเวลา/สถานที่

  • ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2565 ณ Universit Malaysia Kelantan Bachok ประเทศมาเลเซีย

คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สามารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/2Ery4rbEZaJrmjw77 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานวิเทศสัมพันธ์
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร 0-7370-9030 ต่อ 1180
โทรสาร 0-7370-9030 ต่อ 1173
E-mail international.aff@pnu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย