วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (ICAAI2022) ภายใต้หัวข้อ “Transforming Value Chains for Global Security”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (ICAAI2022)
ภายใต้หัวข้อ “Transforming Value Chains for Global Security”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (ICA412022) ภายใต้หัวข้อ “Transforming Value Chains for Global Security”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ  อนึ่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย ต่างๆตามระเบียบของทางราชการ และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้ว

วัน/สถานที่จัดงานประชุม

  • ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร และสาขาวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916000
โทรสาร 053-916034

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย