ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Spread the love

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้หัวข้อ “Higher Education and Leadership for Global Goals: Sustainable Development and Beyond”
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. – 12.30 น.
ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จะเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 80 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อหลัก คือ Higher Education and Leadership for Global Goals: Sustainable Development and Beyond ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. – 12.30 น. ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยการประชุมดังกล่าวผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกจะได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ และแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อนำไปสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก การจัดการศึกษา การวิจัยขั้นสูง และการต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ การให้บริการวิชาการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และงบประมาณ กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

ท่านสามารถตอบรับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมหรือส่งผู้แทน โดยกรอกแบบตอบรับออนไลน์ ได้ที่ shorturl.at/nqLU9 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานทุนและสร้างโอกาสสู่สากล กองวิเทศสัมพันธ์
โทร 0-2942-8725

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย