ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่๑๐

Spread the love

ด้วยมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่๑๑ และการประชุมวิชาการนานชาติมหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่๑๑ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุคคลากรในหน่วยงานงานภายในและภายนอกเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จึงขอเชิญท่าน และบุคลากรในหน่วยงาน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ได้ส่งบทความ ผลงานประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.rmutl.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.