ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่: สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ”

Spread the love
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังงาน
“การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่: สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ”
ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 – 15:00 น.
รับชมการถ่ายทอดสด ได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/ facebook live: งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.
ปาฐกถาพิเศษ “พลวัตของการพัฒนาเมืองกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประชาคมโลก” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ช่วงเช้า
เสวนาแลกเปลี่ยน หัวข้อ “City Transformation by CTPI” ดำเนินรายการ โดย นายสุทธิชัย หยุ่น และมีแขกรับเชิญร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเมืองดังนี้
 • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
 • นายชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานบริหาร สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ
ช่วงบ่าย
เสวนาในหัวข้อเรื่อง “ความคาดหวังของการพัฒนาเมืองกับบทบาทของ CTPI: Trust & Financial Instrument”
ดำเนินรายการ โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และมีแขกรับเชิญร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเมืองดังนี้
 • นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ จังหวัดสระบุรี
 • นายก้าน ประชุมพรรณ์ จังหวัดภูเก็ต
 • นายนพดล จารุพันธ์จรัสศรี จังหวัดพิษณุโลก
 • นายไพรัช โตวิวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่
 • นายภูษิต ไชยฉ่ำ จังหวัดระยอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ
เสวนาแลกเปลี่ยน หัวข้อ “งานวิจัยกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” เนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
 •  ดร.อมรวรรณ เรศานนท์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
 •  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 •  ดร.ขวัญนภา สุขคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง
 •  รองศาสตราจารย์ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ มหาวิทยาลัยพะเยา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย