ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา

Spread the love

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา

ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา “การออกแบบระบบธรรมาภิบาล” ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ววน. ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยคณะผู้วิจัยจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัย และได้ขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นต่อผลงานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย การออกแบบแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และสร้างความไว้วางใจของสาธารณะชน เป้าหมายสำคัญที่ สกสว.ต้องการคือการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย

 1. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงานวิจัยในประเทศ
 2. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการนำข้อมูลมาใช้ซ้ำ
 3. เพื่อเพิ่มเอกสารในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
 4. เพื่อสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ การรับผิดชอบและความไว้วางใจสาธารณะ และสิ่งที่จะได้คือ แนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสำหรับระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น ประกอบไปด้วยหัวข้อ
  1.  .ท่านเห็นด้วยกับหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลแต่ละส่วนหรือไม่
  2. ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเปิดเผยข้อมูลเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
  3. ท่านคิดว่าหน่วยงานระดับใดควรเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลของระบบ ววน.
  4. ท่านมีความเห็นเพิ่มเติมอย่างไรเกี่ยวกับการดูแลฐานข้อมูลภายในระบบ ววน.
  5. ท่านเห็นด้วยกับการเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงานในแต่ละระดับหรือไม่
  6. ท่านเห็นด้วยกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานระดับ Agenda setting & Policy direction หรือไม่
  7. ท่านคิดว่าในระดับ Agenda Setting ควรมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
  8. ท่านเห็นด้วยกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานระดับ Policy deployment & Resource allocation หรือไม่
  9. ท่านคิดว่าในระดับ Policy deployment & Resource allocation ควรมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
  10. ท่านเห็นด้วยกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานระดับ Operation หรือไม่
  11. ท่านคิดว่าในระดับ Operation ควรมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
  12. ท่านเห็นด้วยกับกลยุทธ์การเปิดเผยข้อมูลงานวิจัยสู่สาธารณะหรือไม่
  13. และอื่น ๆ ฯลฯ

และในที่ประชุมสัมมนาเบื้องต้นให้ความคิดเห็น “เห็นด้วย” แต่ทั้งนี้คณะผู้วิจัย ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ภายในระยะ 7 วัน โดยจะสิ้นสุดภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่: https://www.menti.com/alih5z172x6a

เพื่อคณะนักวิจัยจะได้ดำเนินการสรุป และจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อนำเสนอต่อ สสว. พิจารณาต่อไป

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย