ขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร”การบริหารจัดการแนวใหม่” รุ่น 5

Spread the love

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักนึกถึงบทบาทและสำคัญขอผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงกำหนดจัดหลักสูตร”การบริหารจัดการบริหารการวิจัยแนวใหม่”(Research and Triple l (Ideate, lnnvate, Impact) Executive Program รุ่น 5: Solution by Design) ระหว่าวันที่  17-19 เมษายน 2562 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเป็นการพัฒนาผู้บริหารงานวิจัยให้สามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม โดยออกแบบกระบวนการงานวิจัยเพื่อสร้าผลลัพธ์ผ่านกระบวนการการเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์และแนวปฏิบัติรูประบบวิจัย โดยมีองค์ประกอบด้วยการปฏิรูประบบวิจัย กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและกำลังดำเนินการ ทฤษฏี แนวคิด และเครื่องมือการจัดการตั้งแต่การออกแบบ จนถึงผลลัพธ์ (Outcome ) และผลกระทบ (Impact)

สถาบันคลังสมองของชาติ จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมหลักสูตร ดังกล่าว โดยมีค่ลงทะเบียนท่านละ 18,000 บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ ก่อนที่ WWW.knit.or.th/web/riii4  ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 5 เมษายน 2562

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.