วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Mastering Business Development with BCG Economy Model)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Mastering Business Development with BCG Economy Model)

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต มีกำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Mastering Business Development with BCG Economy Model) ระหว่างวันที่ 11 -13 กันยายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพโดยมีเนื้อหามุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้และเข้าใจหลักการและแนวคิดของ BCG Model และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากโมเดลนี้ในการออกแบบและพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปอย่างมีเสถียรภาพ สามารถขยายโอกาสทางการค้าไปสู่เวทิโลก และสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นโดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรได้จากเว็บไซต์ https://www.career4future.com/bcg หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 644 8150 ต่อ 81894 (นพมล) หรือ 085 324 2684

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81894 หรือ 085 324 2684 (นพมล)
โทรสาร. 0 2644 8110

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย