ขอเชิญชวนเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

Spread the love

ขอเชิญชวนเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก และสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นภายในภาคใต้

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://www.hu.ac.th/Conference ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทร 074-200300 ต่อ 341
Email: hu_conference@hu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย