ขอเชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023)

Spread the love

ขอเชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
“Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (New Gen Award 2023) เพื่อให้เยาวชนระดับ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ระดับการประกวด

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย

  1. ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมต้นและมัธยมปลาย)
  2. ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. และ ปวส.)
  3. ระดับอุดมศึกษา  (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

กลุ่มเรื่องการประกวด

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่

  1. การเกษตร
  2. อาหาร
  3. สุขภาพเเละการเเพทย์
  4. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
  5. การท่องเที่ยว

ผู้ที่สนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้นเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=199

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู
โทรศัพท์. 0-2579-1370-9 ต่อ 508
โทรสาร. 0-2579-2288
E-mail. Younginventor.rekm@nrct.go.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย